خواب شب رای شماری!؟

درانتخابات دوره اول شورای اسلامی  شهر تبریز من به همراه سایر دوستان برای یکی از کاندیداها که از فرمانده هان لشگر عاشورا و از قضا  روزگار نسبتی هم با من حقیر دارند کار و تبلیغات میکردیم شبی که  رای گیری تمام وشمارش آرائ شروع شده بود تمامی بچه ها دایما پیگیر اوضاع شمارش و وضعیت کاندیدا یمان بودند ولی تنها کسی که در آنجمع حضور نداشت خود آقای کاندیدا بود ! نصفه های شب که تقریبا جمع بندی و وضعیت  کلی انتخابات مشخص می شد وکاندیدای ما منتخب اولین شورای اسلامی تبریز بنظر میرسید همه در به در دنبال کاندیدا یمان بودیم بعد از کلی پرسوجو متوجه شدیم ایشان بی خیال همه ما از اول شب تشریف برده اند خانه برای استراحت و تخت گرفته اند خوابیده اند.من خیلی ناراحت بی خیالی ایشان شدم ولی بعدا که فکر کردم  از این حالت ایشان خوشم آمد که در عین احساس تکلیف برای حضور در انتخابات نتیجه برایشان زیاد مهم نبود که بنا به فرموده امام :ما به تکلیف عمل میکنیم: عمل کرده بودند ولی در این انتخابات مجلس کسانی را دیدیم وشنیدیم که با توسل به هر وسیله ای می خواستند منتخب مردم باشند آنهم برای خدمت و فقط فقط خدمت !!باور کردنش برای من که خیلی سخته شما چطور ؟اینهم عکس منتخب  سه دوره  مردم تبریز در شورای شهر و رییس  فعلی شورای  شهر تبریز حاج علاالدین نور محمدزاده . 

/ 0 نظر / 36 بازدید